Antihabajući materijaliOpis

Abrazija i erozija su dominantni mehanizmi habanja u mnogim oblastima industrije koji skraćuju radni vek skupih mašinskih delova i opreme.

MM antiabraziv je nov proizvod sa stanovišta tehnologije izrade i dobijenih hemijsko-fizičkih osobina. Izrađen je od termički tretirane legure livenog gvožđa koja pokazuje značajno bolje antihabajuće osobine od ostalih materijala u primeni.

Visoka otpornost na habanje je rezultat relativno meke i elastične osnove koja drži veoma tvrde karbide.

Ispitivanje otpornosti materijala na habanje, koje je izvršilo naše preduzeće u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, pokazalo je da "MM antiabraziv" pruža daleko veću otpornost na abraziju/eroziju u odnosu na ostale materijale u teškim uslovima kontinuiranog trošenja i grebanja materijala.


Izvršena su eksploataciona i laboratorijska ispitivanja habajuće otpornosti legure i korelacija mikrostrukturnih karakteristika i mehaničkih svojstva u cilju poređenja sa drugim materijalima. Kao spoljni saradnici u ispitivanju su angažovani profesori Mašinskog fakulteta u Beogradu (Katedra za mašinske materijale). U cilju  sprovođenja hemijskih i fizičkih analiza angažovani su najbolji stručnjaci u Srbiji iz oblasti materijala i erozije/abrazije toplotno opterećenih materijala. Potvrđeno je da naša legura supstituiše proizvode izrađene od bazalta, keramike, proizvoda metaliziranih prevlakama, austenitnih čelika, manganskih čelika, ugljeničnih čelika, pri čemu postiže značajno bolje efekate antiabrazione zaštite. Naša legura ima duži veka trajanja, kao i prosečno nižu tehnološku cenu izrade (livenja) od proizvoda od metala, a značajno nižu cenu od keramike.

Tipovi proizvoda prema vrstama abrazije i mestima primene
Planiran je razvoj više tipova proizvoda prema vrstama habanja i mestima primene.

MM antiabraziv se dokazao kao najbolje rešenje u svim industrijama gde se javlja trošenje opreme pruzrokovane erozijom/abrazijom. Naše znanje i iskustvo utemeljeno na brojnim uspešnim primenama pomoći će i Vama da radite ekonomičnije, sigurnije i sa manje zastoja.

U velikim industrijskim pogonima, zastoj i ponovno pokretanje transpornih sistema može biti mnogostruko skuplja stavka od cene samog proizvoda - pohabanog dela koji se menja.

 

 

Područje primene:

Delovi podložni habanju/eroziji

Azbestna industrija

Strugači

Industrija betona

Korpe bagera, lopatice, zubi

Industrija lignita

Zubi drobilice

Hemijska industrija

Transportni sistemi i mehanizacija

Termoenergetika, energetski sistemi

Filer pumpe, Kanali aerosmeše i dimnih gasova, 
Mlinovi za ugalj,  Pumpe i cevovodi za transport pepela, 
Ejektori

Rudarstvo, kopovi i rudnici uglja

Slajd šine, vilice za grabljenje

Izdvajanja metala iz rude

Udarna tela mlinova

Vatrostalna industrija

Ventilatori usisivača visokog vakuuma

Livnice

Pumpe za šljunak

Industrija stakla

Lančani točkovi

Industrija kreča

Segmenti za mlevenje

Industrija keramike

Noževi za beton

Peskare i šljunkare

Pregradne trake i ploče

Industrija kamena, kamenolomi

Protivpožarne barijere

Industrija cementa

Noževi mešalice

Prehrambena industrija

Beton korita

Industrija čelika

Cevovodi

Naftne bušotine

Ventili i pumpe na ejektorima

Građevinska industrija

Građevinska mehanizacija i oprema

Ostalo

Cevovodi za transport čvrstih materijala

Rezultati testiranja u odnosu na čelik Č0361

Rezultati testiranja u odnosu na čelik Č0361:

Erozija uzrokuje značajno smanjenje veka opreme kod rada sa ugljevima sa velikim sadržajem ostatka mineralnih materijala u pepelu. Veoma je izražena u delovima postrojenja za dopremanja, pripremu i sagorevanja goriva u termoelektranama (npr. žaluzine kanala aerosmeše). Pri rešenju problema erozivnog habanja žaluzina koje usmeravaju vazdušnu struju sa česticama ugljene prašine u pećima termoelektrana izvršena su laboratorijska i eksperimentalna ispitivanja i praćen je proizvod u upotrebi. Rezultati su sledeći:

 

 

Rezultati su sledeći:

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: Č0361, vreme rada: 3 meseca)

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: MM antiabraziv, vreme rada: 3 meseca)

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: MM antiabraziv, vreme rada: 6 meseci)

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: MM antiabraziv, vreme rada: 16 meseci)

Prednosti MM abraziva u odnosu na ostale

Prednosti MM antiabraziva u odnosu na konkurentske materijale prisutne na tržištu:

  • ∙ Supstituiše proizvode izrađene od bazalta, keramike, proizvoda metaliziranih prevlakama, austenitnih čelika, manganskih čelika, ugljeničnih čelika, pri čemu je potrebna 1,5-2 puta manja količina predložene legure za postizanje istih ili boljih efekata antiabrazione zaštite. 

  • ∙ Niža cena koštanja (izrade) od drugih antihabajućih materijala na bazi metala i bazalta koji su značajno manje otporni na eroziju i osetno niža cena u odnosu na  keramiku od kojih naša legura takođe ima eksplataciono dokazana bolja svojstva. 

  • ∙ Legura je homogene strukture i ima odgovarajuću sniženu makrotvrdoću koja obezbeđuje njenu dobru tehnološko-metaluršku obradljivost. Omogućena je mašinska obrada na uske tolerantne mere postupcima struganja, glodanja, poliranja, itd. 

  • ∙ Legura je ekološki veoma prihvatljiva, netoksična i moguća je 100% reciklaža.